Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť NIKITA Fitness s.r.o., plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť NIKITA Fitness s.r.o., J. Hašku 18, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 51105322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 35290/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „fitnescentrum“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
tel. +421 918 909 694
e-mail: info@nikitafitness.sk

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov

a) Objednávka služieb/tovaru a uzatvorenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov

a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie prípadnej reklamácie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený zmluvou o službách, prípadne kúpnou zmluvou a to najmä: meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa/dodacia adresa, kontaktné údaje (tel., e-mail), údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za službu alebo tovar.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom.

b)  Účtovné a daňové účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

c)  Kontaktný formulár

Na účely zaslanie podnetov, otázok a sťažností návštevníkov fitnescentra prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovom sídle Prevádzkovateľa je spracúvané meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom fitnescentra.

d)  Kamerový systém

Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a ochrany majetku Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb, sú priestory prevádzky (priestor fitnescentra a vstupné priestory) monitorované kamerovým systémom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana zdravia a bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a ochrana majetku Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb.

e)  Spracúvanie fotografie a videozáznamu

Na marketingové a propagačné účely môže Prevádzkovateľ spracúvať fotografie a videozáznamy osôb, ktoré poskytli na tento účel svoj dobrovoľný súhlas. Obrazový materiál môže byť zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa alebo na jeho účtoch sociálnych sietí.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.

Medzi zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) patria spoločnosti:

 • Správca softvéru pre evidenciu návštevníkov fitnescentra.
 • Zmluvný partner v oblasti účtovníctva.
 • Správca kamerového systému.

(Bližšie informácie na vyžiadanie.)

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:

 • trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku,
 • splnenia účelu spracúvania osobných údajov,
 • trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • doby stanovenej osobitnými predpismi,
 • v prípade kamerového systému je lehota uchovávania záznamu 15 dní,
 • v prípade poskytnutia súhlasu na spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúvaosobné údaje po dobu na ktorú bol súhlas poskytnutý, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou osobou. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe poskytnutia súhlasu vymazané.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, a
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas poskytla.

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: info@nikitafitness.sk
 • písomne na adresu: NIKITA Fitness s.r.o., J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom